top of page

Algemene Voorwaarden

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van bevoegd.

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

2. OFFERTES. Alle aanbiedingen en offertes van Kitty van de Waart Photography zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Kitty van de Waart Photography. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Kitty van de Waart Photography kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen.

4. GESCHENKBONNEN. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

5. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

6. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

7. UITSTEL. De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.

8. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

9. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

10. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

Huwelijk

1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE. De boeking van een huwelijksreportage bij Kitty van de Waart Photography is definitief na het betalen van een voorschot van 300 EUR. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Vòòr het huwelijk dient 50% van het afgesproken bedrag te zijn betaald (met een minimum van 300 EUR). In de week na het huwelijk wordt 35% van het resterend saldo betaald. Het slotsaldo van 15% wordt betaald bij ontvangst van het boek.

2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

3. AANTAL FOTO'S. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

4. BIJBESTELLINGEN. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

5. ALBUMS. Huwelijksalbums worden pas gedrukt na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 8 aanpassingen (verdeeld in maximum 2 correctierondes) inbegrepen, als ook de drukwerkbegeleiding en de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

Fotosessies

1. ANNULATIE. Een fotosessie kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf of indien de klant zonder verwittigen afwezig blijft, zal een annulatiekost van 35 EUR aangerekend worden.

2. BETALING. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

3. AANTAL FOTO'S. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt. Zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.

Algemeen

1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Kitty van de Waart Photography kan te allen tijden gepubliceerd worden op haar website, en social media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Kitty van de Waart Photography mag door de klant gedeeld worden op sociale media. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: Kitty van de Waart Photography (http://kittyvandewaart.com).

3. AUTEURSRECHT. Beeldmateriaal gemaakt door Kitty van de Waart Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

4. NABEWERKING. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

5. ONLINE GALLERY. De online gallery blijft minstens drie maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de online gallery door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

6. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

7. KLEUR. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

Koptekst 5
bottom of page